An image of a chef wearing an apron.
An image of a chef wearing an apron.

Ủng hộ


Bắt đầu

tài khoản Fillet

Tìm hiểu về cài đặt ngôn ngữ, tiền tệ và khu vực trong các ứng dụng Fillet . Tìm hiểu cách sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu Fillet của bạn.

Tìm hiểu thêm

Thanh toán và đăng ký

Quản lý thông tin thanh toán của bạn. Nếu phương thức thanh toán của bạn bị từ chối, hãy thêm phương thức thanh toán mới hoặc cập nhật thông tin thanh toán của bạn. Hoặc hủy đăng ký.

Tiếp tục

Hỗ trợ ứng dụng Fillet

Tìm hiểu cách sử dụng các tính năng và dịch vụ trong ứng dụng Fillet : iOS và iPadOS, Android và web.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp

Tìm hiểu về các dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật cao cấp cho các sản phẩm, dịch vụ và triển khai của Fillet .

Tìm hiểu thêm
A photo of food preparation.