định giá

Chọn một gói dựa trên mức sử dụng của bạn hoặc quy mô nhóm của bạn.

Truy cập tức thì. Không cam kết. Thay đổi kế hoạch của bạn bất cứ lúc nào.

Chọn chu kỳ thanh toán

Bé nhỏ

30 US$/tháng

(Nhận 2 tháng miễn phí)

Dành cho 1 người
Toàn quyền truy cập vào tất cả các tính năng
Truy cập dữ liệu của bạn từ mọi thiết bị iOS hoặc Android hoặc bất kỳ trình duyệt web nào.

Trung bình

60 US$/tháng

(Nhận 2 tháng miễn phí)

Phổ biến nhất
Thành viên nhóm không giới hạn
Toàn quyền truy cập cho tất cả các thành viên
Dữ liệu được chia sẻ với toàn bộ tổ chức

Quản lý truy cập dữ liệu

Xóa ngay một thành viên nhóm khỏi Tổ chức của bạn và thu hồi quyền truy cập của họ vào dữ liệu Tổ chức của bạn.

Lớn

60 US$/tháng

(Nhận 2 tháng miễn phí)

Truy cập API
Hỗ trợ tích hợp
Cổng thông tin thương hiệu

Hỗ trợ kỹ thuật

Chọn tiền tệ