#

පිරිවැය ගණනය කිරීම

ඔබගේ වට්ටෝරු සහ භාණ්ඩ විකිණීම සඳහා නිෂ්පාදන පිරිවැය ගණනය කරන්න.

තවත් හදාරන්න

ඉන්වෙන්ටරි සහ ඇණවුම් කිරීම

ඔබේ සැපයුම්කරුවන්ට ඇණවුම් යවන්න. ඔබේ ඉන්වෙන්ටරියේ අමුද්රව්ය කළමනාකරණය කරන්න.

තවත් හදාරන්න
Prepare items for sale.

විකිණීමට ඇති භාණ්ඩ සකස් කරන්න

ලාභ හා ලාභය බලන්න. ඔබේ නිෂ්පාදන විකිණීමට සූදානම් වන්න.

තවත් හදාරන්න