සූපවේදීන් සඳහා යෙදුම

වේදනාව වට්ටෝරුවෙන් ඉවතට ගන්න.

A screenshot of Fillet on an iPhone and an iPad demonstrating the Photos feature.

සාර්ථක කථා

Three friends and Fillet customers smiling and opening a bottle of wine.

මීට වසර තිහකට පෙර, නොහෙනෝ ඩොලමයිට්ස් හි නොයියුරෙරාසා ආරම්භ කරන ලදී. වසර ගණනාවක එකට වැඩ කිරීමෙන් පසු, ජීවිත කාලය පුරාම මිතුරන් තිදෙනෙක් කළමනාකරණය භාර ගත්හ. මෙම මිතුරන් ලුයිගි, ඩැනියෙල් සහ ජියෝවානි ය.

සම්පූර්ණ කතාව බලන්න

මුළු කාවොන්වරුන් 100,000 ක්, ලොව පුරා

එෆ්එෆ්එෆ් විශ්වාස කරන ව්යාපාර දහස් ගණනකට සම්බන්ධ වන්න

අවන්හල්, හෝටල්, බේකරි, කැෆේස්, පුද්ගලික සූපවේදීන්, කැටරඩ්, බීර නිෂ්පාදන, සිද්ධස්ථාන සැලසුම්කරුවන්, සිදුවීම් සැලසුම්කරුවන්, විශේෂ නිෂ්පාදකයින් සහ තවත් බොහෝ දේ.