#

Càlcul de costos

Calculeu els costos de producció de les vostres receptes i articles a la venda.

Aprèn més

Inventari i comanda

Envieu comandes als vostres proveïdors. Gestioneu els ingredients al vostre inventari.

Aprèn més
Prepare items for sale.

Prepareu articles per a la venda

Consulteu els costos versus els beneficis. Prepareu -vos per vendre els vostres productes.

Aprèn més