=

đơn đặt hàng

Gửi đơn đặt hàng tới nhà cung cấp

Gửi đơn đặt hàng tới nhà cung cấp


Gửi đơn đặt hàng cho nhiều nhà cung cấp cùng một lúc.

Gửi đơn đặt hàng cho các nhà cung cấp của bạn để mua nguyên liệu.
Bạn có thể gửi nhiều đơn đặt hàng cho nhiều nhà cung cấp cùng một lúc.
Nhận thông báo khi nhà cung cấp xác nhận đơn đặt hàng của bạn.


Đơn đặt hàng được xác nhận bởi các nhà cung cấp của bạn.

Khi bạn gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp của mình,
họ có thể xác nhận trạng thái đơn hàng của bạn trực tuyến, ngay cả khi họ không sử dụng Fillet.
Bạn có thể xem trạng thái của các đơn đặt hàng hiện tại của mình. Bạn cũng có thể xem danh sách lịch sử đặt hàng của mình.


Đơn hàng - Email xác nhận

Khi một Đơn đặt hàng được gửi thành công, bạn và nhà cung cấp của bạn sẽ nhận được một bản sao email Xác nhận Đơn hàng của bạn.


Vị trí vận chuyển

Sử dụng các địa điểm Giao hàng đã lưu và chi tiết nhà cung cấp (Hồ sơ nhà cung cấp) để gửi nhiều đơn hàng nhanh hơn. Địa điểm Vận chuyển là những địa điểm mà Đơn hàng của bạn có thể được giao.


hồ sơ nhà cung cấp

Nhập hoặc sửa đổi thông tin của nhà cung cấp: Nhập Ghi chú về nhà cung cấp này, chẳng hạn như lịch giao hàng, đơn hàng tối thiểu, v.v.

Đối với mỗi nhà cung cấp, bạn có thể chọn Địa điểm vận chuyển hiện có hoặc tạo Địa điểm vận chuyển mới.

A photo of food preparation.